در نبود تفکر و فرهنگ حفظ محیط زیست

یک.  تعریف های گوناگونی از محیط زیست در متون مختلف ارایه شده است که از میان آنها می توان متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید: ...