آموزش بدون پرورش!

شاید همه ما در سن کودکی،به نوعی، این وضعیت را تجربه نموده ایم که به ما آموزش می دادند که نام، نام خانوادگی، اسم پدر و آدرس منزلمان چیست، که اگر در جایی گم شدیم و از خانواده، دور افتادیم، با  معرفی خو...