فرهنگ ایرانی همیشه فرهنگ دینی بوده است (شهین اعوانی)...

زندگی بدون اخلاق، بی‌تعهدی در قبال انسانیت و وجدان انسانی است. در سراسر دنیای معاصر ما با تمامی تنش‌ها و چالش‌های جدی که با آن رو‌به‌رو هستیم و مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی از یک سو و تنش‌های سیاسی ...