فقدان عاقبت اندیشی در جامعه ایرانی

دکتر مصطفا مهرآیین (روزنامه شهروند) در مورد خلقیات انسان ایرانی هم می‌شود از منظر روانشناسی بحث کرد و هم جامعه‌شناسی. از دیدگاه جامعه‌شناسانه انسان ایرانی چرا عاقبت‌اندیش نیست و برای زندگی‌اش برنامه ...