شجریان به مثابه سرمایه اجتماعی یک ملت؛ درباب استاد محمدرضا شجریان...

خسروآواز ایران درگذشت!خبر بسیار غمگین و باورنکردنی است، انگار مرگ استاد در باورمون نمی گنجد، مگر ممکن است!راز و رمز ماندگاری انسان دروجدان جمعی مردم چیست؟ چگونه می شود که یک انسان محمل اعتماد و اعتما...

فعالیتهای انجمن مطالعات خانواده هزاره؛ در گفتگو با عالیه شکربیگی...

شکربیگی تشریح کرد: فعالیت‌های انجمن مطالعات خانواده هزاره مدیر انجمن مطالعات خانواده هزاره گفت: با توجه به تحولات الگوهای زندگی خانوادگی و تغییرات نگرشی در زنان طبعاً در این دو حوزه حرکت خواهیم کرد و...

تحلیلی پیرامون آسیب زایی/آسیب زدایی نهاد خانواده در ایران؛ مقاله ای از...

تحلیلی پیرامون آسیب زایی/آسیب زدایی نهاد خانواده در ایران عالیه شکربیگی رییس گروه جامعه شناسی خانواده انجمن جامعه شناسی ایران مبحثی تحت عنوان “تحولات خانواده و آسیب های آن” در سالهای اخیر...