تعامل فرهنگی؛ موانع و راهکارها

۱- ایده ی تعامل و ارتباط آن هم از جنس « مستمر و هدفمندش» با اهالی فرهنگ در کشورهای مختلف جهان و از جمله با ارباب ادب و قلم در ممالک همسایه مان در حوزه ی خلیج فارس، ایده ی خجسته ای است. افکار سازنده و...

هویت “چهل تکه” بندربوشهر

اشاره: این یادداشت تحلیل و تفسیری بر گزاره گفتمانی “بوشهر؛ پای تخت فرهنگی خلیج فارس” خواهد بود که در آن تلاش خواهدشد که تک تک واژگان این گزاره و عبارت به تفسیر کشیده شود تا در نهایت بتوان...