علم سیاست به مثابه بیان دولت؛ گزارشی از سخنرانی عادل مشایخی...

سخنرانی عادل مشایخی درباره «تبارشناسی خاکستری است» علم سیاست به مثابه بیان دولت دولت یک ماشین دورگه متشکل از دو قطب نامتجانس است گزارش از محسن آزموده چگونه می‌توان از فوکو ماشینی مفهومی برای فهم واقع...

فقدان عاقبت اندیشی در جامعه ایرانی

دکتر مصطفا مهرآیین (روزنامه شهروند) در مورد خلقیات انسان ایرانی هم می‌شود از منظر روانشناسی بحث کرد و هم جامعه‌شناسی. از دیدگاه جامعه‌شناسانه انسان ایرانی چرا عاقبت‌اندیش نیست و برای زندگی‌اش برنامه ...

شرق شناسی، گفتمان و بازنمایی

یکی از وجوه غالب و مکرر تحلیل شرق شناسانه در اشکال گونه گون آن، تأیید پیوسته این انگاره است که شرق بدوی، رازناک، غریب و عاجز از اداره خود است. اما شرق شناسی تنها توجیه گر استعمار نبوده و نیست. مسئله ...