چیزی خیلی نزدیک است

تاملی بر فیلم اسب تورین ساخته ی بلا تار مهدیه امیری دختری با پدر پیرش در خانه‌ای فرسوده روزگار می‌گذرانند، خانه در دشتی خشک و وسیع واقع شده و اسیر بادهای بی‌وقفه ای‌ست که زندگی و فعالیت را مختل کرده ...