ریشه‌های جامعه ‌شناختی معضل مدرک‌گرایی (قانعی‌راد)...

پایه‌‌های سرقت علمی را از نظر ساختاری، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی گسترش می‌‌د‌‌هند. مقصر اصلی در وهله اول آنها هستند به این معنا که سرقت علمی ریشه در نهادهای علمی کشور دارد. در وهله دوم است که ...

چرا راه‌های رسیدن به منزلت اجتماعی کم‌اند؟ (حمیدرضا جلائی‌پور )...

به نظر خیلی ها یک مصیبت است. خیلی ها اما بروز چنین پدیده ای را در جامعه ای چون ایران گریزناپذیر می دانند. مدرک گرایی پدیده ای است که براساس آن نوعی رابطه متقابل میان مدرک تحصیلی و منزلت و پرستیژ اجتم...