پایان سال ۹۶؛ ارائه نهایی برنامه آمایش سرزمین استان بوشهر؛ گفتگو با دک...

پایان سال ۹۶؛ ارائه نهایی برنامه آمایش سرزمین استان بوشهر گفتگوی اختصاصی  وبسایت هامون ایران با دکتر رضا احمدیان؛ مشاور مآب و مدیر پروژه آمایش سرزمین استان بوشهر وبسایت هامون ایران در راستای پیگ...