کارتون مسعود ماهینی

جامعه مدنی و آفرینش معنا

پرونده ای درباب “کارتون” های مسعود ماهینی هامون، اسماعیل حسام مقدم: جامعه مدنی؛ درون ساز و کارهایی شکل گرفته که همواره به آفرینش و بازآفرینی معنا منتهی می شود. معناهایی اجتماعی – فرهنگی ک...