این بار، لنج های به گل نشسته!، مقاله ای حقوقی از سحر پولادی نژاد...

« این بار، لنج های به گل نشسته! » سحر پولادی نژاد عضو جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر مدت زمانی است که خروش دریای بوشهر خفته نیست و آواز هلمالی بندری ها این روزها به دور از شادی می نوازد. حرف ن...