روزگار پرستاران

تهدیدهای یک شغل مشکلات جامعه پرستاری کم نیست؛ بیشترین مشکل ما حقوق کم در شرایط شغلی سخت و زیان‌آور است درحالی‌که بیشترین وقت را پرستاران به بیمار اختصاص می‌دهند. مسئولان می‌گویند نسبت حقوق پرستاران و...