جامعه شناسی تحولات جهان اسلام در عصر مدرن...

nدکتر مصطفا مهرآیین: مطالعات تبیینی در خصوص تحولات فکر دینی در جهان اسلام در عصر مدرن عمدتاً گفتمان «اسلام سیاسی» ـ از عناوین دیگری همچون احیا اسلامی، بازگشت اسلامی، بنیادگرایی اسلامی، اسلام انقلابی،...

ریشه های زبانشناختی آزادی اندیشه و فرهنگ...

 دکتر مصطفا مهرآیین: در ادبیات موجود در خصوص لزوم وجود آزادی اندیشه و فعالیت فرهنگی در حیات سیاسی- اجتماعی جوامع انسانی از استدلال های متفاوتی از جمله استدلال حقوقی، استدلال اومانیستی، استدلال فایده ...

منازعه تاریخی زن، پوشش، بدن

میدان،میدان یک منازعه تاریخی هم در سطح نیروهای اجتماعی و هم در سطح گفتمان و ایدئولوژی است؛ منازعه ای بر سر دو مسئله : پوشش و بدن.در یک سوی ماجرا نیروها و اندیشه هایی قرار دارند که پوشش و بدن را مکانی...

روایت های عشق

هامون: نوشتار ذیل به قلم دکتر مصطفا مهرآیین؛ فارغ التحصیل دکتری جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و از جوانان نخبه استان بوشهر می باشد. ایشان عضو هیئت علمی پژوهشگاه انقلاب اسلامی و همچنین پژوهشکده بین ا...

فلسفه و ساز و کارهای تولید اندیشه

رندال کالینز کتاب خود با عنوان زیبای «جامعه شناسی فلسفه ها؛ نظریه جهانی تغییر فکری»  را در تکمیل کتاب «اجتماعات گفتمانی:ایدئولوژی و ساختار اجتماعی در جنبش اصلاح دینی، جنبش روشنگری و سوسیالیسم اروپایی...

شرایط تولید اندیشه

هامون: دکتر مصطفی مهرآیین از نخبگان استان بوشهر می باشند که فارغ التحصیل دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس هستند. ایشان عضو هیئت علمی پژوهشگاه انقلاب اسلامی و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشکده بین ...

همسانی مفرط افراد

مشکل جامعه ما نه دور بودن افراد از یکدیگر یا جزیره و تنها بودن آنها، بلکه نزدیک بودن و شبیه بودن زیادی ما با یکدیگر است. در سی سال گذشته تمام تلاش این جامعه این بوده است که از طریق مکانیسم های متفاوت...