چارچوب اخلاق جهانی؛ صداقت و تواضع و احسان | مصطفی ملکیان...

چارچوب اخلاق جهانی   مصطفی ملکیان فیلسوف اخلاق و نویسنده معاصر     من معتقدم کل اخلاق جهانی بر این سه اصل مبتنی است: «صداقت و تواضع و احسان» صداقت: منظورم از صداقت این است که پنج ساحت وجود شما باید ب...

لوازم اصلاح گری در حیات اجتماعی

دکتر مصطفی ملکیان (نسیم جنوب) ابتدا باید بگویم مراد من از عنوان «آنچه لازم داریم» آنچه برای اصلاح دیگران لازم داریم است. در اینجا تلاش می‌کنم آنچه را در واقع به ذهن و ضمیرم خطور کرده است به اختصار بی...