بافت قدیم بوشهر و مطالعات فرهنگی

بافت قدیم بوشهر و مطالعات فرهنگی متن سخنرانی اسماعیل حسام مقدم در باب “ضرورت استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی درباب بافت قدیم بوشهر” سه شنبه ۴ آذرماه ۹۴ در عمارت کازرونی- بوشهر تدوین و تن...