خفگی عرصه عمومی؛ تاملات انتقادی اسماعیل حسام مقدم بر نقش رسانه ها در ت...

خفگی عرصه عمومی تاملاتی انتقادی بر نقش رسانه ها در توسعه استان بوشهر اسماعیل حسام مقدم دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر   عرصه عمومی تقریبا رنگ باخته است. جایی و یا نامکان...

چرا نمی‌توانیم مثل ژیل دلوز بنویسیم؟

نمی‌توان روی صندلی آرمیچری نشست و در بطن تجربه زیسته انسان‌ها قرار گرفت  زبان به همان اندازه که می تواند وسیله برقراری ارتباط باشد، می تواند لبه های تیز قیچی ای باشد که سیم  های مریی و نامریی ارتباط ...

ابتدای ویرانی

در بعضی نشریات محلی استان بوشهرهیچ چیز سر جای خود نیست! در اکثر نشریات سردبیری وجود ندارد و مدیرمسئول کار سردبیر را نیز عهده دار است. به دلیل نبود سردبیر به طور خاص، خلاقیتی در نشریات نیزمشاهده نمی ک...

ابتذال زیستن

“ملتها اینگونه نابود می شوند که نخست حافظه اشان را از آنها می دزدند، کتاب های اشان را تباه می کنند، دانش اشان را تباه می کنند و تاریخ اشان را نیز. و بعد کسی دیگر می آید و کتاب های دیگری می نویس...

مطبوعات محلی؛ نقدی از درون

۱- مطبوعات محلی استان بوشهر را مانند سایر نشریات، در یک تقسیم بندی می توان از دو جنبه ی شکلی و محتوایی کاوید و نشان داد که این رسانه های کاغذی و نوشتاری به صورت و سیرت در چه حال و هوایی هستند. شکل، ر...