با معلولیت، شهروند درجه دو هم نیستیم!

هامون: مهدی ناصری متولد ۱۳۵۷ است و در اوایل دهه ی هشتاد در یک سانحه ی تصادف و بیشتر به دلیل انتقال نامناسب به بیمارستان، قطع نخاع می شود. یک دهه زندگی با معلولیت و حضور ِ اجتماعی ایشان بهانه یی شد تا...