«دل فولاد»م کو؟

مجموعه داستان های منیرو روانی پور یک حال و هوا دارد و رمان هاش حال و هوایی دیگر ولی یک خصوصیت در همه ی آن ها مشترک است خواننده دوباره شاید هم چندباره به سراغ آن ها می رود. در میان آثار این نویسنده رم...

کنیزو؛ روایت کننده ی اقلیت ها

شانزدهمین نشست “عصرانه فرهنگی هامون” از سلسله نشست های فرهنگی انجمن هامون ایران، این هفته نیز در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. این نشست که به خوانش کتاب “کنیرو” اثر منی...