کرونا باعث خلاقیت در زیستن هم شده است؛ در گفتگو با دکتر مریم یارمحمد ت...

  کرونا باعث خلاقیت در زیستن هم شده گفتگو هامون ایران با دکتر مریم یارمحمد توسکی؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی از طرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از بر...

عدالت کور، نگاهی بر مساله خشونت پنهان علیه زنان؛ مقاله ای از مهدیه امی...

عدالت کور نگاهی بر مساله خشونت پنهان علیه زنان مهدیه امیری دشتی از آقای ک. پرسیدند:”اگر عاشق کسی بشوی چه می کنی؟” آقای ک. جواب داد:”طرحی از او می کشم و مطمئن می شوم که به آن شبیه شو...

دومین شماره سالنامه ارغنون هامون (شماره پیاپی یک) منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران دومین شماره سالنامه ارغنون هامون (شماره پیاپی یک) منتشر شد. این سالنامه در ۲۹۰ صفحه برای بهار ۱۳۹۷ با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی اسماعیل حسام...

نگرانی همراه با امیدواری؛ یادداشتی از مهدیه امیری دشتی...

نگرانی همراه با امیدواری با نگاهی بر مقاومت در برابر قربانی سازی از دختران مهدیه امیری دشتی بحث اساسی من در این نوشته یادآوری روزی به نام دختر در سطح ملی نیست بلکه دادن برخی هشدارهایی هست که در جامعه...

حرکتهای آرام زنان؛ با نگاهی بر حضور زنان در فضای مجازی، یادداشتی از مه...

حرکتهای آرام زنان با نگاهی بر حضور زنان در فضای مجازی مهدیه امیری دشتی مدیرمسوول وبسایت هامون ایران دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر شکل گیری حرکت مشروطه خواهی ایرانیان؛ باعث شد که تحولات ا...

نگاهی بر وضعیت کارآفرینی زنان در ایران؛ کسب وکار سبز زنان: مقاله ای از...

کسب و کار سبز زنان نگاهی بر وضعیت کارآفرینی زنان در ایران مهدیه امیری دشتی رشد بی رویه جمعیت و توسعه شهرنشینی باعث بوجود آمدن تغییراتی در سبک و کیفیت زندگی انسان ها شده و این امر باعث بروز ناسازگاری ...

ششمین شماره فصلنامه نامه هامون در فصل بهار نودونه منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، ششمین شماره فصلنامه نامه هامون در فصل بهار نودونه منتشر شد. این فصلنامه به مدیرمسوولی اسماعیل حسام مقدم و سردبیری مهدیه امیری در صدوهفتاد ص...

پنجمین شماره فصلنامه نامه هامون در فصل زمستان نودوهشت منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، پنجمین شماره فصلنامه نامه هامون در فصل زمستان نودوهشت منتشر شد. این فصلنامه به مدیرمسوولی اسماعیل حسام مقدم و سردبیری مهدیه امیری در صد صفح...

چهارمین شماره فصلنامه نامه هامون در فصل پاییز نودوهشت منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، چهارمین شماره فصلنامه نامه هامون در فصل پاییز نودوهشت منتشر شد. این فصلنامه به مدیرمسوولی اسماعیل حسام مقدم و سردبیری مهدیه امیری در صد صفح...

ویژه نامه کتاب کرونا توسط نشریه آوای هامون منتشر شد...

  به گزازش وبسایت تحلیلی هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، ویژه نامه کتاب کرونا توسط دوهفته نامه آوای هامون منتشر شد.      ویژه نامه ۴۷۵ صفحه ای «کتاب کرونا»، با بیش از  ۷۰ عنوان متن در چها...