اثرویرانگر کرونا بر جهان چهارمی ها: درگفتگو با دکتراسداله نقدی؛ هیات ع...

اثر ویرانگر کرونا بر جهان چهارمی ها   گفتگوی هامون ایران با دکتر اسداله نقدی؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه ...

کرونا صداها را خفه کرد؛ گفتگو با نورا کنعانی؛ عضو شورای مرکزی جمعیت زن...

کرونا صداها را خفه کرد گفتگوی هامون ایران با نورا کنعانی؛ عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از برخی صاحبنظ...

افزایش مسئولیت زنان نسبت به مردان در زمانه کرونا؛ در گفتگو با دکتر اعظ...

افزایش مسئولیت زنان نسبت به مردان در زمانه کرونا گفتگوی هامون ایران با دکتر اعظم نژادی؛ دکتری جامعه شناسی   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از برخی ...

فقر مهارتهای سازگارانه در زندگی روزمره؛ گفتگوی هامون ایران با دکتر محم...

فقر مهارتهای سازگارانه در زندگی روزمره   گفتگوی هامون ایران با دکتر محمدعلی طالبی؛ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی ...

کتاب جامعه شناسی مسائل اجتماعی زنان توسط انتشارات هامون نو منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب جامعه شناسی مسائل اجتماعی زنان توسط انتشارات هامون نو منتشر شد. این کتاب به نویسندگی طاها عشایری، فاطمه نامیان و مهدیه امیری دشتی در ۲...

تحلیل محتوای موضوع زنان و خانواده در دوهفته نامه آوای هامون...

تحلیل محتوای موضوع زنان و خانواده در صفحات نخست دوهفته نامه آوای هامون مهدیه امیری دشتی     در این تحقیق از طریق روش تحلیل محتوا، محتوای صفحات نخست چهل شماره از دو هفته نامه آوای هامون در رابطه با زن...

برگزاری پنج نشست مجازی جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در سال ۹۹...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران پنج نشست مجازی در سال ۹۹ توسط جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر برگزار شده است. مهدیه امیری دشتی؛ دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان ب...

انتشار کتاب زنان و گفتمان سبز، اثری از مهدیه امیری دشتی...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب زنان و گفتمان سبز، اثری از مهدیه امیری دشتی (نویسنده دشتستانی) درباب توسعه پایدار و نقش زنان جنوب ایران توسط انتشارات هامون نو منتشر ش...