آیا واگنر شخصا فاشیست بود؟!

حتی اگر جناب دکتر اباذری، از دفاعی روانی – آن هم به شکلی نادرست و نابجا – یاد نمی‌کرد؛ سخنرانی ایشان مورد بسیار مناسبی برای تحلیل روان‌شناختی می‌بود. گذشته از نگاه تک‌بُعدی دکتر اباذری به...

در ستایش حقیقت (درباب فراخوان دکتراباذری به درک جامعه شناسی)...

در جلسه تحلیل و بررسی پدیده پاشایی در انجمن جامعه شناسی با حضور چند نیروی اجتماعی که هر یک از زبان و گفتمان (دیسکورس) خاص خود برخوردارند، مواجه هستیم. نیروی اجتماعی نخست همان استادان و دانشجویان حاضر...