ناخودآگاهِ هویت های حاشیه ای

خودآگاهی؛ دریافتی است که انسان ها از هستی خویش و جایگاه این هستی در یک فضا به دست می آورند و این معرفت به خود، صورتی ازهویت را برساخته می کند که به فرد، تشخص می بخشد. این خودآگاهی در فضای پسایازده سپ...

کار به مثابه ی فراغت، فراغت به مثابه ی هیچ...

فاطمه جعفری کسانی که با آثار حسن قاضی مرادی، آشنا باشند به نگاه تحلیلی – انتقادی ایشان در پرداخت آسیب شناسی اجتماعی و رفتارشناسی مردم ایران واقف اند. حسن قاضی مرادی در این حوزه کتابهای تحلیلی فراوانی...

پرواز بر فراز هامون

(درنگی بر حضور شهروند در جامعه ی مدنی) رضا شبانکاره “هامون: چیست؟ چرایی و ضرورت ِ حضور هامون در مطبوعات. در فرهنگ سخن، “هامون”، زمین ِ هموار و بدون ِ پستی و بلندی، صحرای بی آب و علف...

“این سو و آن سوی متن”

رضا شبانکاره «…شهروند کسی است که منافع خود را همبسته با منافع و مصالح شهر می داند، پس روزنامه می خواند، اخبار گوش می کند، به جهان فراتر از خانه ی خود التفات جدی دارد، مطالعه می کند، بحث می کند،...