اقتصاد سلامت، در آستانه بحرانی جدید

برنامه پنجم توسعه در سراشیبی پایان است، اما هنوز پرونده یکی از مهم ترین تاکیدات قانونی این برنامه در حال خاک خوردن است. <<تجمیع بیمه ها>> در حال حاضر بعد از گذشت سه سال از تصویب و گنجاندن...