ارائه یک مدل ترکیبی جدید

برای مدتی طولانی،‌ مطالعات و تحقیقات مربوط به رابطه میان هنر با شرایط اجتماعی تحت تأثیر و حاکمیت دو دیدگاه «تطابق فرهنگی» و «مشروعیت طبقاتی» که میراثِ نظری کلاسـیک جامعه‌شناختی را شکل می‌دهند، قرار د...