تمرین مدارا در سمن ها

«اندیشه عدم خشونت؛ شیوه ای برای نه گفتن به تاریخ ِ در حکم خشونت.» (رامین جهانبگلو) در سیر تطور تاریخ متعارف بشری، اندیشه عدم خشونت به مثابه ی فرا-روایتی احتساب می شود که در درون تاریخی جداگانه باید ب...