گفتند کتابها فمینیستی است، خمیرشان کردند (زهرا شجاعی)...

زنان همیشه تاریخ سازند. اما تاریخ‌سازی زنان به یک‌عبارت تاریخ‌مصرف دارد. تاریخ‌مصرفش هم به ماجرای دولت‌ها بازمی‌گردد و میزان نیازمندی‌شان به رای و مشارکت زنان. یک‌روز به حضور چشمگیر زنان چشم دوخته‌ان...