در نقد نقدها علیه جهانی‌شدن

مساله جهانی‌شدن را می‌توان از دو نظرگاه مشاهده و تبیین کرد. نظرگاه اول این است که یک اراده امپریالیستی وجود دارد که می‌خواهد خود و قدرتش را جهانی کند. اما حتی اگر بپذیریم که این اراده وجود داشته باشد...