اعلامیه اصول مدارا (مجمع عمومی یونسکو – ۱۶نوامبر۱۹۹۵)...

اعلامیه اصول مدارا ترجمه: کامران صادقی اعلامیه اصول مدارا در بیست و هشتمین مجمع عمومی(پاریس، ۲۵. اکتبر تا ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵) توسط کشورهای عضو یونسکو به تصویب رسید. از آنجا که مدارا تنها یک اصل بسیار با ...

فراتر از تجدد: زندگی در وضع نقد و سرپیچی دایمی (مصطفا مهرآیین)...

مصطفی مهرآیین جامعه شناس ۱) بنا به رویکرد ساختارگرا در تحلیل فرهنگ، مهم ترین مسأله در زندگی اجتماعی انسان مسأله است. این که ما چگونه و مبتنی بر چه الگوها، اصول و قواعدی باید با خود، جامعه، دیگران و ط...

حاشیه نشین سلامت (شیرین احمدنیا)

در هر جامعه که رو به پیشرفت و توسعه دارد، مهمترین هدف مسئولین دغدغه مند و مدیر و مدبر، تامین سلامت و بهداشت برای تمام افراد جامعه بدون هر گونه استثنایی است، چرا که مسئولین هر کشوری نیک می دانند برای ...