دریغا انسان! خودسوزی در سرمای درون

مهدیه امیری: زمانی اتفاق می افتد که انسان بر محیط خود کنترل ندارد و یا بنا به دلایلی کنترل بر محیط خود را از دست می دهد و اضطراب و رفتارهای ناسالم او افزایش می یابد. احساس غیر مفید بودن و عدم تعلق به...
لیلا مهرپویا

چرا جدایی فقط طلاق نیست؟!

لی لا مهرپویا*: نام ها به واسطه ی ویژگی درون ذاتی خود، گاهی بر مبنای ویژگی کانکریت(concrete – فیزیکی،واقعی، و قابل لمس) خود و گاهی بر مبنای ابستراک( abstract- مفاهیم بی مرز) هستند. آن جا که فیزیکی ان...