بررسی “نشتی” های جامعه مدنی در ایران...

گزارشی از ششمین عصرانه ی فرهنگی هامون ششمین عصرانه فرهنگی هامون، سه شنبه؛بیست و دوم مرداد ماه در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. این هفته پس از چندین هفته که بیشتر مسائل ادبی مطرح بود، به مسئله ی...
کارتون مسعود ماهینی

جامعه مدنی و آفرینش معنا

پرونده ای درباب “کارتون” های مسعود ماهینی هامون، اسماعیل حسام مقدم: جامعه مدنی؛ درون ساز و کارهایی شکل گرفته که همواره به آفرینش و بازآفرینی معنا منتهی می شود. معناهایی اجتماعی – فرهنگی ک...

پرواز بر فراز هامون

(درنگی بر حضور شهروند در جامعه ی مدنی) رضا شبانکاره “هامون: چیست؟ چرایی و ضرورت ِ حضور هامون در مطبوعات. در فرهنگ سخن، “هامون”، زمین ِ هموار و بدون ِ پستی و بلندی، صحرای بی آب و علف...

“این سو و آن سوی متن”

رضا شبانکاره «…شهروند کسی است که منافع خود را همبسته با منافع و مصالح شهر می داند، پس روزنامه می خواند، اخبار گوش می کند، به جهان فراتر از خانه ی خود التفات جدی دارد، مطالعه می کند، بحث می کند،...