شهر مدرن ایرانی جای تعامل ندارد؛ در گفتگو با سعید معیدفر...

شهر در دست ماشین هاست. کافی است چند دقیقه از خانه بیرون بروید. امپراتوری اتومبیل ها را به سادگی می توان در خیابان های عریض و طویلی که روزبه روز بیشتروبیشتر می شوند، مشاهده کرد. گویا همه جمعیت شهر ترج...

فضای شهری در سیطره مردانگی

اگر فضاهای عمومی شهر را به عنوان بسترها و امکاناتی بلقوه برای حضور شهروندان در نظر بگیریم، همانگونه که از عنوان «عمومی» آن برمی­آید، در یک نگاه محض، این فضاها (از حداقل­ها تا حداکثرهایی که پوشش می­ده...