کرانه های انتظار و انزوا

فاطمه واعظ زاده گزارشی درباب سرای سالمندان محمدیه بوشهر سرای سالمندان یکی از پدیده های اجتماعی جامعه ی مدرن امروزی است که باید به عنوان یک واقعیت اجتماعی و یک نیاز مبرم به آن توجه گردد. به دلیل کاهش ...

آن چیز غائب

مهدیه امیری فیلم هایی که با هدف مخاطب قرار دادن بچه ها ساخته شده اند غالبا آثاری هستند که خود بچه ها در آن نقش بازی می کنند و پیام ها به زبان آنها بیان می شود. به زبان ساده داستانشان را تعریف می کنند...

لیبرالیسم، آزادی و بافی ماجرا…

سبحان حسن پور: گزارشی از اولین “عصرانه فرهنگی هامون” سه شنبه مورخ ۱۸تیرماه ۱۳۹۲ نیز ، شاهد برگزاری نخستین نشست عصرانه فرهنگی هامون با موضوع نقد و بررسی ایده ” لیبرالیسم و محافظه کار...