اطلاعات حق ملت است، نه دولت؛ درباب قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات...

آسیب‌شناسی قانون وآیین‌نامه انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت‌وگو با کامبیز نوروزی اطلاعات حق ملت است، نه دولت مهسا جزینی: به تصویب و ابلاغ آیین نامه <<حق دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعا...

چرا نمی‌توانیم مثل ژیل دلوز بنویسیم؟

نمی‌توان روی صندلی آرمیچری نشست و در بطن تجربه زیسته انسان‌ها قرار گرفت  زبان به همان اندازه که می تواند وسیله برقراری ارتباط باشد، می تواند لبه های تیز قیچی ای باشد که سیم  های مریی و نامریی ارتباط ...

درآمدی کوتاه بر بینامتنیت (مشیت علایی)

الیوت زمانی گفته بود جریان‌های ادبی در واکنش به جریان‌های پیش از خود شکل می‌گیرند. اگر این حرف راست باشد متنیت را باید واکنشی در قبال جریان تأثیرگذار «نقد نو» و مفهوم بنیادین آن یعنی استقلال متن قلمد...

بی تفاوتی؛ کشاکش فردیت با جمعیت

شصت و ششمین عصرانه فرهنگی هامون با حضور سید ابراهیم مساوات (دانشجوی دکتری جامعه شناسی) و جواد جوکار برازجانی (کارشناس ارشد مدیریت) با تاخیری دو ساعته برگزار شد؛ این تاخیر به دلیل همزمانی برگزاری همای...