“پروژه ناتمام مشروطیت”

عصرانه های هامون در پنجاه و پنجمین عصر خود با تاریخ فرمان مشروطیت قرین شده بود که به خاطر این همزمانی انجمن هامون ایران، جلسه یی در تحلیل تاریخ مشروطه ی ایران در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزارکرد. ...

تجربه های مدیران مسئول نشریات محلی

شصت و هشت مین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع «تحلیل و بررسی تجربه ی زیسته ی مدیران مسئول مطبوعات محلی استان بوشهر» با حضور حسن لاوری؛ مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه نصیربوشهر و اکبر صابری؛ مدیرمسئول و سر...

وقتی محیط زیست تیتر یک نباشد

مهدیه امیری: شصت و هفتمین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع محیط زیست استان بوشهر با حضور مهران فقیه، شهین بازیار،علی زمانی و ابوذر محمدیان برگزار گردید. در این جلسه از عصرانه؛ به آسیب هایی که محیط زیست ا...

بی تفاوتی؛ کشاکش فردیت با جمعیت

شصت و ششمین عصرانه فرهنگی هامون با حضور سید ابراهیم مساوات (دانشجوی دکتری جامعه شناسی) و جواد جوکار برازجانی (کارشناس ارشد مدیریت) با تاخیری دو ساعته برگزار شد؛ این تاخیر به دلیل همزمانی برگزاری همای...

دهه شصتی ها به مثابه یک نشانه

در ۶۴مین عصرانه فرهنگی هامون موضوعی برای مباحثه انتخاب شده بود که بسیار چالش برانگیز بود و علاقه مندان زیادی را گردهم آورد… علاقه مندانی که چه دهه شصتی بودند و چه والدین دهه شصتی ها و یا حتا ده...

رشد افراط گرایی در جهان بی گفتگو

رشد افراط گرایی در جهان بی گفتگو گزارشی از شصت و سومین عصرانه ی فرهنگی هامون محمدصادق ملایی شصت و سومین عصرانه فرهنگی هامون با حضور دوستان هامونی از جمله آفایان: علیرضا پناهی، ناصر حفظ اله، کاووس کما...

با همدلی شورای شهر، موفق بوده ایم

 انجمن هامون ایران با همکاری هفته نامه اتحادجنوب؛ در چهارمین دوره ی برگزاری عصرانه های فرهنگی هامون و در شصت و دومین عصرانه ی خود؛ موضوع نشست را به شهری جوان و شهرداری جوان اختصاص داد. انجمن هامون ای...

تئاتر مدرن، ایران مدرن!

انجمن هامون ایران در شصتمین عصرانه فرهنگی اش، به بحثی درباب تئاتر مدرن و خاستگاه های آن پرداخت. عصرانه این هفته را قاسم تنگسیرنژاد؛ از اعضای هیئت موسس انجمن هامون ایران و کارگردان تئاتر برعهده داشت. ...